Bilindiği üzere 09/06/2021 tarihli ve 31506  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Diğer hükümler” başlıklı 10. Maddesinin 5. Fıkrasında; 

            30/04/2021 tarihi(bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 01/06/1989 tarihi ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

            Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. 

            Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen sure ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. 

            Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemez. 

            Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği yetkilidir. 

hükmüne yer verilmiştir. 

            Buna göre, 30 Nisan 2021tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde 09 Haziran 2021 tarihi itibariyle ödenmemiş olan meslek mensuplarının Odalara olan aidat borçları için üyelerin 31 Ağustos 2021 Salı günü sonuna kadar Odaya başvuruda bulunmaları ve 30 Eylül Perşembe günü sonuna kadar borçlarının tamamını yada ilk taksitini ödemeleri, taksitle ödeme yöntemini seçmeleri halinde borçlarının kalanını aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Aynı durum Odaların Birliğe olan borçları bakımından da geçerlidir.


Başvuru formu için tıklayınız.

Banka ve nakit ödeme formu için tıklayınız.

Kredi kartı ödeme formu için tıklayınız.