Başkan Taner, Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem konularını masaya yatırdı...


Başkan Taner, Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem konularını masaya yatırdı
   
   
Bu gün burada, gerçekleştirilecek olan - DİJİTAL MUHASEBE VE VERGİDE GÜNDEM - konulu seminere, katılımınızdan dolayı duyduğum memnuniyetimi ifade ederek, hepinize hoş geldiniz diyorum.
Ben bu seminerin, meslekdaşlarımız ve mesleğimiz için faydalı olmasını,,, verimli geçmesini diliyor,  ve seminerimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese,, özellikle sunumu yapacak olan, değerli eğitmenimiz, YMM Ali Osman Cörüt, üstadıma  şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli Arkadaşlar,, Hanımlar Beyler….
Mesleğimizin geleceğine baktığımızda,, Mesleki gelişim açısından uzmanlaşma ön plana çıkmakta ve yeni uzmanlık alanları, meslek mensupları için önemli iş fırsatları yaratmaktadır.
Bu anlamda 2017 yılı, mesleğimiz açısından tüm Türkiyede olduğu gibi İlimizde de  hepimiz için meslekte uzmanlaşmaların ve yeni çalışma alanlarının oluştuğu bir yıl oldu.
Adalet Bakanlığı Bilirkişi Daire Başkanlığı’nca yayınlanan tebliğ ile tüm meslek dallarında bilirkişilik yapacak meslek mensuplarına zorunlu eğitim yönetmeliği, yayınlandı.
Bu kapsamda bildiğiniz üzere Odamızda verdiğimiz eğitimlerle 191 kişiye bilirkişi sertifikası kazandırdık,, Bilirkişilik eğitimlerimizi,, önümüzdeki dönemde de düzenlemeye devam edeceğiz.
Diğer bir uzmanlık alanı olan, Uzlaştırma eğitimleride Ankara Üniversitesi hocaları tarafından odamızda gerçekleştirilecek olup bu eğitimlere yönelik ön kayıtlar odamızda devam etmektedir.
Eğitim konusunda, daha önceden olduğu gibi bundan sonra da TÜRMOB ve ODALAR olarak forumlara, sempozyumlara, kongrelere ve seminerlere devam edilecektir.
Değerli Meslekdaşlarım,,,
Hepinizce malum olduğu üzere, 17/12/2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 486  Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu, Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre;
-Basit usule tabi mükellefler ile Noterler hariç, serbest meslek erbaplarının 1 Ocak 2018, tarihinden
-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve diğer mükelleflerin 1 Ocak 2019 tarihinden
-Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacakları Defter Beyan Sistemi,,, ile
- Vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
- Bu kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi, 
- Bu sayede,, yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması,
- Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.
Defter-BeyanSistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar www.www.defterbeyan.gov.tradresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak başlangıçta bu hükme istisna getirilerek,  Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular,,
-Serbest meslek erbapları için  31/01/2018 tarihine,
-Basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu sistemin getirdiği sorumluluklara değinecek olursak;
Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin,, içeriğinden ve doğruluğundan Sistemi doğrudan,, kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır.
Sistemin, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak, yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda ise mükellefler,, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi  gereken her türlü bilginin meslek mensubuna veya meslek odasına tam ve doğru bir şekilde, verilmesinden sorumlu iken,,, meslek mensubu ve meslek odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan sorumlu olup,, gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin,,, defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından dolayı,,, doğacak vergi ziyaına bağlı olarak, idare tarafından salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin, ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.
Değerli Meslekdaşlarım
Kamuoyunda ve meslekdaşlarımız arasında, Yukarıda sözünü ettiğimiz 486 Sıra Nolu Tebliğle getirilen sistemde, Serbest Meslek ve İşletme Usulüne göre defter tutan, tüm mükelleflerin bu sistemi kullanarak kendi beyannamelerini gönderebilecekleri gibi yanlış bir algı oluşmuştur.
Oysaki Defter Beyan Sisteminin kapsamı ve halen  yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alındığında,, Serbest Meslek Defteri açısından sadece Avukatlara,, meslek mensupları aracı kılınmaksızın kayıt yapma ve beyanname gönderme hakkı tanınmakta,,, İşletme Defteri tutan mükelleflerden ise kendilerine şifre verilecek bir grup olmadığı açıkça görülmektedir.
Kısaca belirtmek gerekirse Avukatlar dışındaki mükellefler
  • Sisteme başvuru yapabilecekler
  • Sisteme girip görüntü alabilecekler
  • Ancak Meslek Mensuplarımız aracı kılınmaksızın,, kayıt yapma ve beyanname gönderme işlemi yapamayacaklardır.
Değerli Meslekdaşlarım
Mesleğimizin gelişiminin ve güçlenmesinin, birliktelikle sağlanacağına inanmamız ve bu yönde hareket etmemiz mesleki gelişimde önemli bir etkendir.
Görüşümüz, düşüncemiz, hayata bakış açımız ne olursa olsun bizleri bir araya getiren ortak paydamız mesleğimizdir. Bizler mesleğimize, meslek örgütlenmemize sahip çıktıkça, güçlü, saygın, etkin bir meslek ve meslek örgütüne sahip olacağımıza ve bu güçlü örgütsel yapı içinde sorunlarımıza çözümler üretebileceğimize olan inancımla sözlerimi tamamlarken, Seminerimizin başarılı geçmesini, önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız sorunların üstesinden gelmemize fayda ve katkı sunmasını, umuyor ve sözü sayın hocamıza bırakarak, hepinize saygılar sunuyorum"